Grondslag en Dokumente

GRONDSLAG
Die Afrikanerbond is gegrondves in die geloof dat die Bybel die Woord van die Drie-enige God is en dat dit van rigtinggewende betekenis vir die hele lewe is.

VISIE VAN DIE AFRIKANERBOND
As Afrikaners bou ons saam aan die toekoms van Suid-Afrika

MISSIE VAN DIE AFRIKANERBOND

 • Kapasiteitsbou en leierskapsontwikkeling op alle terreine van die samelewing.
 • Netwerkskepping (nasionaal en internasionaal) om Afrikaner belange te handhaaf en uit te bou.
 • Kennis-ontwikkeling en kennis-kommunikasie op terreine wat die toekoms van die Afrikaner regstreeks raak.
 • Organisasie en mobilisasie van steun ter uitbouing van die toekoms van die Afrikaner.
 • In diens van die Afrikaner.

STREWE VAN DIE AFRIKANERBOND

 • Om die beste talent en leierskap wat in die Afrikanergemeenskap  beskikbaar is, te mobiliseer om diensbaar te wees aan Suid-Afrika, die Afrikanergemeenskap en die lede van die Afrikanerbond.
 • Om geregtigheid, eerlikheid, wetsgehoorsaamheid, lojaliteit en die etiese waardes wat uit die Grondslag voortspruit, in die Suid-Afrikaanse samelewing te bevorder

Werkswyse van die Afrikanerbond

Die Afrikanerbond verteenwoordig Afrikaners wat werklik verbind is tot Suid-Afrika en positief wil bydra tot die skep van ʼn suksesvolle Suid-Afrika wat geleenthede bied vir alle Suid-Afrikaners. Daarom is die Afrikanerbond gemoeid met die handhawing van fundamentele regte, die vestiging van demokrasie, die bevordering van verantwoordelike burgerskap en patriotisme. In die bereiking van die doelwitte is die Afrikanerbond gemoeid met regstellende aksie, aksies teen misdaad, landelike veiligheid, grondhervorming, naamsveranderinge, moedertaal onderwys en vele meer.

 • Die Afrikanerbond verteenwoordig Afrikaners wat ʼn wesenlike bydrae wil lewer tot ’n  suksesvolle en vooruitstrewende Suid-Afrika.
 • Daarom glo ons in voortdurende interaksie met die owerheid van die dag;
 • Daarom vestig ons gesonde werkshoudinge met die regerende party:
 • Daarom het ons ʼn openhartige verhouding en gereelde ontmoetings met politieke leiers en partye regoor die politieke spektrum.  
 • Die Afrikanerbond is nie party-polities verbonde nie maar moedig sy lede aan om by die politieke party van hul keuse betrokke te wees.


Die Afrikanerbond se logo

Gebaseer op die eenvoud van die oorspronklike Broederbond logo, tog meer modern en verteenwoordigend van die huidige eeu.

Die sirkel, driehoek en band is steeds die hoofsimbole. Die driehoek simboliseer die afhanklikheid van God en onderlinge sterkte.  Die driehoek is op 'n sirkel geplaas, wat eenheid of gemeenskap aandui.  Die sye van die driehoek word gebind met 'n band (wat die seshoekige vorm binne die driehoek is) as teken van die noue verbintenis van broerskap – samehorigheid. Die ovaal is bygevoeg by die oorspronklike logo en verteenwoordig deursigtigheid, perspektief en dimensie.